Though, tough, through, thought, thorough

Do exercises