Упражнение 72 на should / shouldn't

Loading...
Дополните предложение should / shouldn’t и глаголом в скобках.

(read) You that article. It is about innovative technologies in medicine.