Упражнение 72 на should / shouldn't

Loading...
Дополните предложение should / shouldn’t и глаголом в скобках.

(apologize) I've been rude to Rachel. I think I .