Упражнение 166 на Present Simple с глаголами состояния

Loading...

Поставьте глагол в скобках в Present Simple.


She (love) animals and she (want) to become a vet.